Limiar

Aula de Música Actual©
Baixo a denominación de Aula de Música Actual© aglutínanse tódalas actividades que o Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), ven desenvolvendo nos últimos anos, froito dun novo enfoque artístico e cultural acorde cos tempos de creación actual nos que vivimos.
Dentro deste blog atópanse os cursos organizados con primeiras figuras nacionais e internacionais, os programas de intercambio ERASMUS, o concurso de composición promovido polo Departamento, as audicións do alumnado da especialidade de Composición do CSMV, así como algúns dos traballos de investigación no eido da música contemporánea realizados polo noso alumnado.

Presentación

Aula de Música Actual©
Bajo la denominación de Aula de Música Actual© se aglutinan todas las actividades que el Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), viene desarrollando en los últimos años, fruto de un nuevo enfoque artístico y cultural acorde con los tiempos de creación actual en los que vivimos.
Dentro de este blog se incluyen los cursos organizados con primeras figuras nacionales e internacionales, los programas de intercambio ERASMUS, el concurso de composición promovido por el Departamento, las audiciones del alumnado de la especialidad de Composición del CSMV, así como algunos de los trabajos de investigación en el campo de la música contemporánea realizados por nuestro alumnado.

Introduction

Aula de Música Actual©
Under the name Aula de Música Actual© are included all activities that Composition Staff of CSMV has developed last years, result of a new artistical and cultural focus in accordance with current creative times we are living.
Within this blog there are organised seminars with remarkable national and international composers, ERASMUS' Interchange Programs, the composition contest developed by our Staff, students auditions and some of the researches done by our students in Contemporary Music.

Departamento de Composición / Composition Staff: 2016-2017
Pablo Beltrán Sobrado
Carlos M. Cambeiro Alís
José Antonio Cantal Xefe de Departamento
Diego David Cuevas
Juan M. Eiras Tojo
Jacobo Gaspar
Posted by Juan Eiras
© 2015 by Aula de Música Actual

jueves, 23 de marzo de 2017

CONCERTO DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA E AUDIOVISUAL - Arquivos


CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO
Departamento de Composición

AULA DE MÚSICA ACTUAL 2017
Aula de Novas Tecnoloxías e Audiovisual
Profesor: Pablo Beltrán Sobrado

Auditorio Martín Códax - CSMVigo
24 de febreiro de 2017,  12:30h

PROGRAMA:

Compressed
XESÚS XOSÉ IGLESIAS
Sinestesia
FLAVIO SEDANODesenvolution
ARTUR SILVEIROSerendipias
MARÍA DÓMÍNGUEZ
Dead Space
BEATRIZ REY
Pastor de almas
HELENA GARCÍA
Choral Etude nº1
JULIO DOMÍNGUEZ
Car Horn Interlude
GOELE DECKERSAnt
ARTUR SILVEIRO
Amberay
JULIO DOMÍNGUEZ
Musa touch
XESÚS XOSÉ IGLESIAS
martes, 21 de febrero de 2017

Felicitación

Desde o Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo queremos felicitar ó noso alumno Xesús Xosé Iglesias González, por ter gañado recentemente dous importantes premios de composición:
1º Premio no 'Concurso Galego de Composición para Banda de Música'
2º Premio no '1er Concurso de Composición para Grupo de Cámara Agustín Ramos' (Candelaria, Tenerife)

Noraboa...

http://bandas.gal/wp-content/uploads/2016/12/IXComposicion.Acta_.pdf

http://www.candelaria.es/index.php/noticias/noticias-2017/cultural/4071-segunda-edicion-del-festival-de-musica-de-camara-agustin-ramos