Limiar

Aula de Música Actual©
Baixo a denominación de Aula de Música Actual© aglutínanse tódalas actividades que o Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), ven desenvolvendo nos últimos anos, froito dun novo enfoque artístico e cultural acorde cos tempos de creación actual nos que vivimos.
Dentro deste blog atópanse os cursos organizados con primeiras figuras nacionais e internacionais, os programas de intercambio ERASMUS, o concurso de composición promovido polo Departamento, as audicións do alumnado da especialidade de Composición do CSMV, así como algúns dos traballos de investigación no eido da música contemporánea realizados polo noso alumnado.

Presentación

Aula de Música Actual©
Bajo la denominación de Aula de Música Actual© se aglutinan todas las actividades que el Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), viene desarrollando en los últimos años, fruto de un nuevo enfoque artístico y cultural acorde con los tiempos de creación actual en los que vivimos.
Dentro de este blog se incluyen los cursos organizados con primeras figuras nacionales e internacionales, los programas de intercambio ERASMUS, el concurso de composición promovido por el Departamento, las audiciones del alumnado de la especialidad de Composición del CSMV, así como algunos de los trabajos de investigación en el campo de la música contemporánea realizados por nuestro alumnado.

Introduction

Aula de Música Actual©
Under the name Aula de Música Actual© are included all activities that Composition Staff of CSMV has developed last years, result of a new artistical and cultural focus in accordance with current creative times we are living.
Within this blog there are organised seminars with remarkable national and international composers, ERASMUS' Interchange Programs, the composition contest developed by our Staff, students auditions and some of the researches done by our students in Contemporary Music.

Departamento de Composición / Composition Staff: 2017-2018
Pablo Beltrán Sobrado
Carlos M. Cambeiro Alís
José Antonio Cantal Xefe de Departamento
Diego David Cuevas
Juan M. Eiras Tojo
Jacobo Gaspar
Posted by Juan Eiras
© 2018 by Aula de Música Actual

jueves, 26 de septiembre de 2019

CONFERENCIAS VERTIXE 2019-2020

DA ARTE SONORA E DA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 2019 CSM de Vigo
Venres 27 de setembro 10-14h | Conservatorio Superior De Musica, Vigo


10-11h

ALEXANDER F. MÜLLER
*https://www.alexander-f-mueller.com/homepage

Presentación da obra que se estreará o *domingo 29 de Setembro de 2019 ás
18:00 h na Igrexa de Santo Domingo, TUI*


11:15-12:15h

PABLO VERGARA
www.pablovergara.net
Presentación da obra *Venres 12 de novembro de 2019 ás 19:30 h. na Igrexa
de Santiago, PADRÓN*


12:30-13:30

CRISTIÁN MORALES con Álvaro Zegers
https://www.moralesossio-composer.com/

Presentación da obra que se estreará o *domingo 29 de Setembro de 2019 ás
18:00 h na Igrexa de Santo Domingo, TUI*