viernes, 18 de octubre de 2013

AULA DE MÚSICA ACTUAL 2013: ALBERTO POSADAS


Departamento de Composición do CMUS Superior de Vigo organiza dentro da súa Aula de Música Actual, en colaboración co departamento de vento madeira, a visita de Alberto Posadas, un dos compositores españois nacidos nos anos 60 con maior proxección internacional. Alumno de Francisco Guerrero e Premio Nacional de Música no ano 2011,  estará en Vigo os días 11, 12 e 13 de novembro, impartindo: 


CINCO SEMINARIOS SOBRE COMPOSICIÓN MUSICAL 

Seminario 1.- Luns 11 Nov., de 10 a 13h
CONTEXTUALIZACIÓN DO PROCESO CREATIVO. APLICACIÓN DE MODELOS ESÓXENOS NO PROCESO COMPOSITIVO E A SÚA FORMALIZACIÓN

Seminario 2.- Luns 11 Nov., de 16 a 18h
RELACIÓN ENTRE MÚSICA, MATEMÁTICAS E NATUREZA DENDE A ÓPTICA DA COMPOSICIÓN

Seminario 3.- Martes 12 Nov., de 10 a 13h
MICROINSTRUMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN XENERATIVA

Seminario 4.- Martes 12 Nov., de 16 a 18h
MÚSICA E OUTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS: ARQUITECTURA, PINTURA, DANZA E VÍDEO

Seminario 5.- Mércores 13 Nov., de 10 a 13h
A MÚSICA ELECTRÓNICA DENDE A SÚA RELACIÓN COA ACÚSTICA

MATRÍCULA: 
1 SEMINARIO (a elixir):     20€ 
2 SEMINARIOS (a elixir):  30€ 
3 SEMINARIOS (a elixir):  40€ 
4 SEMINARIOS (a elixir):  50€ 
CURSO COMPLETO:      60€
BOLETÍN DE INSCRICIÓNACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Abertas a todo o público

Conferencia - Concerto.- Mércores 13 Nov., ás 18,30h
“FÚLGIDA NIEBLA DE SOL BLANQUECINO: UNHA PROPOSTA DE COMPOSICIÓN DENDE O INSTRUMENTO”

Exposición.- Mércores 13 Nov. 
EN TORNO A UN INSTRUMENTO: OS SAXOFÓNS DE MARCEL
(ESP)

El Departamento de Composición del CMUS Superior de Vigo organiza dentro de su Aula de Música Actual, en colaboración con el departamento de viento madera, la visita de Alberto Posadas, uno de los compositores españoles nacidos en los años 60 con mayor proyección internacional. Alumno de Francisco Guerrero y Premio Nacional de Música en el año 2011,  estará en Vigo los días 11, 12 e 13 de Noviembre, impartindo: 


CINCO SEMINARIOS SOBRE COMPOSICIÓN MUSICAL 

Seminario 1.- Lunes 11 Nov., de 10 a 13h
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO CREATIVO. APLICACIÓN DE MODELOS EXÓGENOS EN EL PROCESO COMPOSITIVO Y SU FORMALIZACIÓN

Seminario 2.- Lunes 11 Nov., de 16 a 18h
RELACIÓN ENTRE MÚSICA, MATEMÁTICAS Y NATURALEZA DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPOSICIÓN

Seminario 3.- Martes 12 Nov., de 10 a 13h
MICROINSTRUMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN GENERATIVA

Seminario 4.- Martes 12 Nov., de 16 a 18h
MÚSICA Y OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS: ARQUITECTURA, PINTURA, DANZA Y VÍDEO

Seminario 5.- Miércoles 13 Nov., de 10 a 13h
LA MÚSICA ELECTRÓNICA DESDE  SU RELACIÓN CON LA ACÚSTICA

MATRÍCULA: 
1 SEMINARIO (a eligir):     20€ 
2 SEMINARIOS (a eligir):  30€ 
3 SEMINARIOS (a eligir):   40€ 
4 SEMINARIOS (a eligir):  50€ 
CURSO COMPLETO:       60€ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Abiertas a todo el público

Conferencia - Concierto.- Miércoles 13 Nov., a las 18,30h
“FÚLGIDA NIEBLA DE SOL BLANQUECINO: UNHA PROPUESTA DE COMPOSICIÓN DESDE EL INSTRUMENTO”

Exposición.- Miércoles 13 Nov. 
EN TORNO A UN INSTRUMENTO: LOS SAXOFONES DE MARCEL
(ENG)

The Vigo CMUS Superior Composition Department  organizes inside his Actual Music Classroom,  in collaboration with Woodwind Staff, the visit of Alberto Posadas,  one of the Spanish composers born in 60s, with a greatest international projection. Pupil of Francisco Guerrero and awarded with "Premio Nacional de Música" in 2011,  he will be in Vigo on November from 11th to13th, teaching: 


FIVE SEMINARS ABOUT MUSICAL COMPOSITION

Seminar 1.- Monday, Nov. 11, from 10 to 13h
CONTEXTUALIZATION OF THE CREATIVE PROCESS. APPLICATION OF EXOGENOUS MODELS IN THE COMPOSITIONAL PROCESS AND ITS FORMALIZATION

Seminar 2.- Monday, Nov. 11, from 16 to 18h
RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC, MATHS AND NATURE FROM A COMPOSITIONAL VIEWPOINT

Seminar 3.- Tuesday, Nov. 12, from 10 to 13h
MICROINSTRUMENTATION AND GENERATIVE INSTRUMENTATION

Seminar 4.- Tuesday, Nov. 12, from 16 to 18h
MUSIC AND OTHER DISCIPLINES: ARCHITECTURE, PAINTING, DANCE AND VIDEO

Seminar 5.- Wednesday, Nov. 13, from 10 to 13h
ELECTRONIC MUSIC FROM ITS CONNECTION WITH ACOUSTICS

REGISTRATION: 
1 SEMINAR (to choose):         20€ 
2 SEMINARS (to choose):      30€ 
3 SEMINARIOS (to choose):  40€ 
4 SEMINARS (to choose):      50€ 
FULL COURSE:                       60€
REGISTRATION FORMCOMPLEMENTARY ACTIVITIES
Open to the public 

Lecture - Concert.- Wednesday, Nov. 13, at 18,30h
“FÚLGIDA NIEBLA DE SOL BLANQUECINO: UNHA PROPOSTA DE COMPOSICIÓN DENDE O INSTRUMENTO”

Exposition.- Wednesday, Nov. 13 
EN TORNO A UN INSTRUMENTO: OS SAXOFÓNS DE MARCEL

(Seminars will be in Spanish language)No hay comentarios:

Publicar un comentario